جمعه, 24 اردیبهشت 1400  
محل برگزاری کنفرانس
برگزارکنندگان