جمعه, 30 مهر 1400  
محل برگزاری کنفرانس
برگزارکنندگان