شنبه, 18 مرداد 1399  
محل برگزاری کنفرانس
برگزارکنندگان
حامی مالی